Er der balance?

Målet med opgaverne er, at eleverne får lejlighed til at reflektere over, om der er balance i deres liv i (altså om de både får opfyldt deres behov for socialt samvær og deres behov for søvn). Yderligere er målet, at eleverne får mulighed for at indgå i en konstruktiv dialog med deres forældre om, hvordan de kan leve deres liv, så de får opfyldt begge behov.

Første lektion

Øvelse 1: Er der balance?
Udlevér Elevark A: ‘Er der balance?‘ til eleverne og gennemgå opgaven. Eleverne skal først individuelt svare på i hvor høj grad, de oplever at få opfyldt en række forskellige behov i deres liv. Svarene skal de plotte ind ved at sætte prikker i de koncentriske cirkler på arket. En prik tæt på centrum angiver, at eleven IKKE synes behovet er opfyldt – en prik helt ude i periferien angiver, at elevens behov er opfyldt.

Når eleverne har sat i alt otte prikker, skal de forbinde prikkerne med en tusch, så de tydeligt kan se det mønster, som udtrykker deres vurdering.

Derefter skal eleverne reflektere over et par spørgsmål og kort notere svarene nederst på arket – inden de får udleveret Elevark B.

Øvelse 2: Gæt hvad en voksen vil svare
Dernæst skal eleverne udfylde Elevark B: ‘Gæt hvad en voksen vil svare‘ – ud fra hvordan de TROR, at deres forældre ville udfylde det for dem. Til slut skal eleverne sammenligne de to modeller og skrive deres refleksioner ned.

Øvelse 3: Hjemmeopgave
Udlevér til slut Elevark C: Hjemmeopgave. Det er en hjemmeopgave, som eleverne skal løse i samarbejde med en af deres forældre. Eleverne skal nu bede den voksne, de har haft i tankerne under Elevark B, om at udfylde arket, og derefter skal eleven tale med den voksne om øvelsen ud fra en spørgeguide.

Opfølgende lektion

Opsamling på arkene
Når eleverne har udført opgaverne på Elevark C derhjemme, kan I med fordel bruge en lektion på at samle op på opgaverne. Det er ikke tanken, at eleverne skal fremlægge deres personlige interviews/samtaler med deres forældre, men at I kort samler op mere generelt, og at eleverne derefter arbejder individuelt. I kan fx samle op ved at spørge ud i klassen, hvordan det var at løse opgaven hjemme. Spørg bl.a. om:

Hvad gik godt?
Var der noget, der var svært?
Gav det anledning til nogle gode samtaler/aftaler med jeres forældre?

Øvelse: Skriftlig opgave
Bed derefter eleverne om individuelt om at lave en af følgende skriftlige opgaver:

Opgave 1:
Skriv et brev til dig selv, hvor du kort ridser den samtale op, som du havde med din forældre og hvilke tanker, du har gjort dig i forbindelse med opgaven. Skriv også om, du har besluttet dig for at ændre på den måde, du bruger din tid på, eller om du er godt tilfreds med balancen i dit liv – og argumentér for dit valg.

Opgave 2:
Skriv et debatindlæg, hvori du præsenterer problemet, som du ser det, fremsætter dit synspunkt, argumenterer for dit synspunkt og til slut kommer med dit bud på en løsning på problemet. Husk at skrive, hvilket medie du forestiller dig, at debatindlægget er skrevet til.

Om modulet

Type:
Grundmodul

Målgruppe:
Grundskole

Fag:
Fx Dansk

Varighed:
2 lektioner

Materialeliste

Elevark A: Er der balance?

Elevark B: Gæt hvad en voksen vil svare

Elevark C: Hjemmeopgave