Sociale mediers algoritmer og designgreb

Eleverne skal se en video med medieforsker Malene Charlotte Larsen og efterfølgende tale om hendes pointer og begreber samt forholde sig personligt til dem. 

Forslag til aktiviteter

Vis videoen med Malene Charlotte Larsen (ca. 19 min)

Bed eleverne om at notere forskerens pointer ned undervejs, da de skal bruge noterne i gruppearbejdet. – Det kan være en god idé at stoppe videoen et par gange undervejs og lige tjekke op på, om eleverne forstår indholdet, da det er ret komplekst. 

Inddel eleverne i grupper på max 4 elever i hver, og bed dem om at begynde med en runde, hvor de på skift læser deres stikord/noter højt for hinanden. (Uden at kommentere på, hvad de andre har hæftet sig ved). 

Eleverne skal herefter sammenligne deres notater og tale om, hvilke overvejelser de hver især gjorde sig, da de noterede undervejs.  

Gruppen skal sammen formulere en liste med fem pointer fra Malene Charlotte Larsens interview, som de synes er vigtige at kende til. De skal forsøge at komme med et konkret eksempel fra hverdagen, der understøtter Malene Charlotte Larsens forskningspointer. Til sidst skal gruppen aftale, hvordan de fremlægger deres udvalgte pointer, så alle får sagt noget. 

Saml derefter op på gruppernes arbejde i plenum. – Grupperne fremlægger kort deres udvalgte pointer og eksempler.  

Spørg til sidst, hvad eleverne tænker om alt det, Malene Charlotte Larsen har forsket sig frem til. – Det kan fx være ud fra disse hjælpespørgsmål:

  • Var der noget, der overraskede jer?  
  • Noget som var bekymrende?   
  • Eller noget, som I synes er problematisk? 
  • Er der noget I vil tænke anderledes omkring, når I fremover bruger jeres sociale medieplatforme?

Tip: Du kan med fordel bruge opgaven som afsæt for et fagligt fokus på notatteknik. Her kan eleverne fx byde ind med gode tips og ideer til hinanden, som de også kan bruge fremadrettet. En anden mulighed er at lade eleverne arbejde med bud på korte ‘ordbogsforklaringer’ til begreberne: ‘designgreb’, ‘et-kliksinteraktion’, ‘algoritme’ og ‘relationspostyr’. 

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole

Fag: Fx Dansk eller Samfundsfag

Varighed:
1-2 lektioner

Materialeliste

Video: Malene Charlotte Larsen