Smartphone brug – før og efter sengetid

Eleverne skal i denne opgave arbejde i mindre grupper. De skal dels gøre rede for Thea Ottes forskningsprojekt: Hvad forsker hun I? Hvad er hendes forskningsmetoder? Og hvilke centrale pointer fra forskningen formidler hun? Til sidst skal eleverne sammenholde Thea Ottes resultater med resultater fra Københavns Kommunes ’Børnesundhedsprofilen 2021’ og evt. lave deres egen undersøgelse af vaner i klassen/ på årgangen.

Forslag til aktiviteter

Forklar eleverne, at de først skal se en video, hvor en forsker fortæller om nogle af de resultater, som forskningen i brug af smartphones før og efter sengetid har vist, og at de bagefter skal sammenholde med data fra en anden undersøgelse, som Københavns Kommune står bag. 

Giv hver elev et af nedenstående fire fokusområder, som de skal lægge særligt mærke til, mens de ser videoen. Eleverne må gerne tage noter undervejs, og bagefter skal de kunne fortælle de vigtigste pointer til resten af klassen. 

  • Nogle elever skal kunne gøre rede for, hvad Thea Otte Andersen forsker i, hvilke hovedresultater hun har fundet frem til, samt hvad der har overrasket hende mest? 
  • Andre skal kunne gøre rede for hvilke forskningsmetoder Thea Otte Andersen har anvendt – altså hvordan de har undersøgt danskernes brug af smartphones før og efter sengetid? 
  • En tredje gruppe af eleverne skal kunne gøre rede for, hvornår man ifølge Thea Otte Andersen bør tænke over at ændre sin brug af smart phones før sengetid? 
  • En fjerde gruppe skal kunne gøre rede for, hvad Thea Otte Andersens peger på, at man bør forske mere i og hvorfor det er relevant? 

Vis filmen med Thea Otte Andersen (ca. 7 min) og giv derefter eleverne et par min. til at tænke over, hvordan de hver især vil besvare deres fokusspørgsmål.

Saml kort op på spørgsmålene i plenum, og spørg gerne, hvad eleverne tænker om undersøgelsens resultater. Evt. kan du lave en kort meningstilkendegivelse i stil med: ”De som er overraskede over Thea Otte Andersens pointer- rejser sig op – de som ikke er bliver siddende”. Spørg derefter et par elever hvorfor de er/ ikke er overraskede…

Uddel herefter bilag med uddrag af Københavns kommunes undersøgelse ’Børnesundhedsprofilen 2021’ side 48-50 og introducér opgaven: Eleverne skal i makkerpar aflæse graferne og uddrage pointer om de københavnske skoleelevers søvn og mobilbrug. Hjælpespørgsmål kunne fx være:

  • Hvilke tre ting, hæfter I jer mest ved i undersøgelsen? – Gengiv de tre pointer, I synes springer mest i øjnene og begrund, hvorfor I synes, at disse resultater er interessante at fremhæve. 
  • Hvad viser undersøgelsen, hvis I zoomer ind på køn og klassetrin? – Er der noget som kommer bag på jer? 
  • Hvad kan I helt generelt konkludere ud fra disse grafer? – Formuler en sætning, der ville kunne fungere som overskrift for undersøgelsen. 

Makkerparrene fremlægger på skift deres overskrifter i plenum – og kommer med et eksempel på noget, de har hæftet sig ved. 

Drøft, om det er det samme, eleverne lægger mærke til, og om de tror, at undersøgelsen er repræsentativ for danske skoleelever i almindelighed. 

Hvis I har tid, kan I bruge denne opgave som afsæt for at lave jeres egen undersøgelse på klassen/ årgangen/ i hele udskolingen- og sammenligne jeres lokale resultater med Børnesundhedsprofilens.

Om modulet

Type:
Valgfrit

Målgruppe:
Grundskole

Fag: Fx Dansk, Samfundsfag eller Matematik

Varighed:
1-2 lektioner

Materialeliste

Video: Thea Otte Andersen

Børnesundhedsprofilen 2021